PageRank hay PR tạm dịch là thứ hạng trang là một hệ thống xếp hạng trang Web của các máy t́m kiếm nhằm sắp xếp thứ tự ưu tiên đường dẫn URL trong trang kết quả t́m kiếm.
PageRank hay Ranking viết tắt là PR tạm dịch là thứ hạng trang. Khi nói đến PageRank người ta thường nghĩ đến ngay Google PageRank. Đó là một hệ thống xếp hạng trang Web của các máy t́m kiếm nhằm sắp xếp thứ tự ưu tiên đường dẫn URL trong trang kết quả t́m kiếm.
Lịch sử PageRank và Google
PageRank được phát triển tại đại học Stanford bởi Lary Page (cũng bởi vậy mà có tên PageRank) và sau đó bởi Sergey Brin như một phần dự án công cụ t́m kiếm mới.
Định nghĩa PageRank
Theo Google một cách tóm lược th́ PageRank chỉ được đánh giá từ hệ thống liên kết đường dẫn. Trang của bạn càng nhận nhiều liên kết trỏ đến th́ mức độ quan trọng trang của bạn càng tăng.
PageRank Google chỉ là thuật toán dựa trên liên kết là chính. Đây là những ǵ Google tiết lộ về PageRank :
PageRank chỉ dựa trên bản chất tự nhiên của Web sử dụng hệ thống liên kết như là một chỉ số đánh giá giá trị từng trang Web. Trong đó, Google coi một đường dẫn từ trang A trỏ đến trang B như là một phiếu, của trang A bầu cho trang B. Nhưng Google xem xét các yếu tố khác ngoài số lượng phiếu trên hoặc số lượng liên kết trang đó nhận được. Ví dụ, nó c̣n phân tích các trang liên kết tới. V́ vậy, các trang quang trọng th́ phiếu bầu của chúng cũng sẽ có trọng lượng hơn cho các trang được bầu. Và khi kết hợp hệ thống liên kết trên và các yếu tố khác, Google sẽ tự đánh giá tính chất quan trọng của trang.
Tuy nhiên đó chỉ là những khái niệm sơ đẳng nhất mà Google hiếm khi thông báo chính thức. Trong thực tế, thuật toán PageRank phức tạp hơn rất nhiều. Và may mắn là như thế, nếu không trang kết quả t́m kiếm của Google sẽ không c̣n tin cậy bởi những người lạm dụng thuật toán của nó, và có lẽ như thế, SEO mới là một nghệ thuật làm tốn nhiều giấy bút của Webmaster.