web em đăng sp lên 5 ngày sau nó mới index:

Em đang làm web mà nó index quá chậm: Em đang dưa liên kết sản phẩm bài viết đấy ra các diễn đàn trong và ngoài nước, mạng xă hội có PR cao nhưng chỉ mục C̣n chậm

Ai giúp em xem làm thế nào để web đây là web của em
https://bephongngoaidon.com/