Như titile, theo dơi từ hôm qua tới hôm nay ḿnh thấy lượng index tự nhiên tụt một cách đáng kể tại các website và forum.
website của ḿnh : baotrihethong.net đang index 7k tụt xuống c̣n 1.7k
forum.baotrihethong.net đang 6.5k tụt xuống 6.1k
forum.idichvuseo đang 32k tụt xuống 16k
Bạn nào có ư kiến về vấn đề này không nhỉ