Cho đến bây giờ tôi vẫn phân tích câu hỏi là có ngồi xuống những diễn đàn gật đầu ko. V́ 1 số diễn đàn pr cao nhưng lại gật đầu .. nên thấy tiếc, pr cao mà dofollow th́ thật là hiếm