Googlebot thường được gọi là spider, dùng để thu thập thông tin website. Googlebot phát hiện ra website mới và cập nhật thêm chỉ mục cho google.
Quá tŕnh thực hiện thuật toán của Googlebot: xác định các trang web để thu thập dữ liệu, thường xuyên như thế nào, và bao nhiêu trang để t́m nạp từ mỗi trang web.
Quá tŕnh thu thập dữ liệu của Googlebot bắt đầu với một danh sách các URL trang web, tạo ra từ các quá tŕnh thu thập dữ liệu trước đó và bổ sung Sơ đồ trang web(sitemap) dữ liệu được cung cấp bởi quản trị web. Khi Googlebot ghé thăm mỗi người trong số các trang web này phát hiện liên kết (SRC và HREF) trên mỗi trang và thêm chúng vào danh sách của các trang để thu thập dữ liệu. Các trang web mới, thay đổi các trang web đang hoạt động, các liên kết chết được ghi nhận và được sử dụng để cập nhật chỉ mục trên Google.