Đây là một phương pháp cố gắng gây hiểu nhầm cho các công cụ t́m kiếm. các website này thường ẩn liên
kết và từ khóa cho người sử dụng nhưng lại hiển thị với bộ máy t́m kiếm. Vấn đề là bây giờ đă có những khả năng phát hiện kỹ thuật này và sử dụng của nó dẫn đến không có bất kỳ ngoại lệ cho các trang web của bạn.