web em đăng sp lên 5 ngày sau nó mới index:
Em đang làm cái web mà nó index quá chậm: Em đang dưa liên kết sản phẩm bài viết đấy ra các cuộc tṛ chuyện trong và ngoài nước, các mạng xă hội có PR cao nhưng index vẫn chậm
Ai giúp em xem làm thế nào để web đây là web của em