Mnh c archors text "Tin nhắn sms chc 8/3" đang ở top 1. Vậy th mọi người đ ln top 1 rồi th nn tiếp tục seo archors khc cng 1 url ko.v archors text "Tin nhắn sms chc 8 / 3 "has been lost top if change a archors text other ko? mọi người thường seo mấy archors text cho 1 url?